Wettelijke verplichtingen


Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (naam en bankrekeningnummer) wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: ‘hypnotherapie'
  • de kosten van het consult

 

Behandelovereenkomst kind

Voor de behandeling van kinderen gelden speciale regels. Deze zijn vastgelegd in de behandelovereenkomst voor kinderen en jongeren. Zie onderaan de website. 

 

Bij klachten 

Om de kwaliteit van mijn therapie te waarborgen ben ik aangesloten bij diverse beroepsorganisaties en voldoe ik aan diverse registraties. Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je desondanks toch niet tevreden? Dan kan je dat altijd met mij bespreken en zoeken we samen naar een oplossing. Komen we er onverhoopt niet samen uit dan is het goed om te weten dat de praktijk valt onder het klachtrecht van de NBVH, het tuchtrecht van de RBCZ en dat de praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.

 

Overige wettelijke verplichtingen

Als aanbieder van complementaire zorg voldoe ik aan wettelijke verplichtingen.  Deze zijn de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA), Wet Op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKGGZ), Belastingdienst, AVG, Zorgverzekeringswet en Meldcode Huiselijk Geweld. 

 

Algemene voorwaarden

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zie de algemene voorwaarden onder aan de pagina.

 

Disclaimer

De informatie op deze website of tijdens de sessies is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijde een arts als er zich problemen voordoen met je gezondheid.

De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiënt/lezer. Bespreek eventuele acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site of de sessies altijd eerst met je behandelend arts.

Paulette de Kraker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele enige schade die het gevolg is van het lezen van de informatie op deze site of van het niet inroepen of niet opvolgen van deskundig medisch advies.

 

Behandelovereenkomst Kind En Jongere Praktijk Ode
Word – 77,4 KB 23 downloads
Algemene voorwaarden Praktijk Ode
Word – 40,6 KB 22 downloads
Privacy Document Praktijk Ode
PDF – 124,4 KB 19 downloads